Eksperci od pokonywania życiowych barier

Dziś, jak co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania.

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Według danych WHO ponad 650 mln osób na świecie jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych oraz sensorycznych niesprawności. Stanowi to około 10 proc. populacji., a jedna czwarta całej ludzkości bezpośrednio boryka się z niepełnosprawnością w najbliższym otoczeniu. Szacuje się, że w Polsce niepełnosprawnych jest 10 – 12%, statystycznie więc co dziesiąty Polak to osoba niepełnosprawna. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności w Polsce stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. W konwencji znalazły się również inne niezwykle ważne zapisy, a dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.

Kraje, które ratyfikowały konwencję, są zobowiązane do zwalczania uprzedzeń i uświadamiania ludziom, że osoby niepełnosprawne mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Zostały one również zobowiązane do przyjęcia takich rozwiązań prawnych, które umożliwią osobom niepełnosprawnym całkowitą realizację swoich praw oraz zlikwidują zapisy prawne, zwyczaje i praktyki dyskryminujące niepełnosprawnych.

Czy wiesz z jakimi problemami borykają się na co dzień niepełnosprawni? Być może właśnie ten dzień jest doskonałą okazją do zgłębienia tego tematu, by obudzić w nas wrażliwość na potrzeby innych oraz nauczyć się od nich bardzo ważnej lekcji na temat przezwyciężania barier życiowych.

A wszystkim Wam, ekspertom od pokonywania trudności i prawdziwym superbohaterom, z okazji tego dnia życzymy wszelkiego dobra i dużo siły!